S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame súbory cookies.
 

 

 

 

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 KLIKNITE SEM - AKO NAKUPOVAŤ CEZ QUATRO

  
     
 Platba kartou

 

Najdete nás i na MALL.SK

TOVAR V AKCII

Naša cena 409,00 EUR
Skladom
Naša cena 249,00 EUR
Skladom
Naša cena 229,00 EUR
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

ENEFTECH Trading s.r.o.
predajňa: Nadjazdová ul. 2768/2K, 97101 Prievidza
tel: 0907723194, 0907778791
eneftech@eneftech.sk

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.75/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma:

ENEFTECH Trading s.r.o.
sídlo:
Školská 185/48, 95801 Partizánske, Slovakia  
prevádzka: Nadjazdová ulica 2768/2K, 971 01 Prievidza
IČO: 55 600 336, DIČ: 2122050711
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45618/R

(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 
Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/6400 109 
fax č.: 032/6400 108
email: tn@soi.sk

Všeobecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy - objednávky, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len"kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy – objednávky, dodaní, vrátení a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy - objednávky. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej dohodnuté podmienky budú odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy postavené nad všeobecné obchodné podmienky.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená registráciou objednávky s oznámením dodacieho termínu.

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.eshop.eneftech.sk. Tovar môže byť uhradený vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet  predávajúceho, na dobierku v hotovosti pri doručení, v hotovosti pri odbere na prevádzke dodávateľa. K cenám tovaru sa pripočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom podľa zvoleného spôsobu doručenia. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii doprava. Pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.
Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, pokiaľ v popise nie je uvedené inak.
Cena tovaru označená ako "Akcia" je platná do vypredania akciových zásob.

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom  webovej stránky alebo eshop-u. Predávajúci následne realizuje potvrdenie prijatia objednávky (jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú. Náklady vzniknuté  kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Dostupnosť tovaru sa môže v priebehu dňa meniť, čo sa nemusí ihneď prejaviť na stránke. Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a  vtedy bude objednávka vybavená v najbližšom možnom termíne, prípadne zrušená. V prípade spôsobu platby vopred môže byť faktúra odoslaná len ak je tovar skladom a tento je 7 dní rezervovaný od dátumu vystavenia faktúry. Ak nebude do tejto doby pripísaná úhrada na účet predávajúceho, rezervácia sa zruší a v prípade vypredania bude tovar dodaný v najbližšom možnom  termíne.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred potvrdením jej registrácie (potvrdenie o doručení objednávky nie je potvrdenie o registrácii objednávky) a takisto po potvrdení registrácie objednávky do termínu jej expedície a to telefonicky alebo mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená spotrebiteľovi prevodom na účet.
V prípade stornovania objednávky v čase po spracovaní objednávky, alebo ak už bol tovar zaslaný spotrebiteľovi tento znáša reálne vynaložené náklady predávajúceho spojené s realizáciou objednávky. V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na objednávku až do výšky 70% kúpnej ceny, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať. V prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov predávajúci uplatní právo na úhradu škody vo výške 100% vzniknutých nákladov.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, dátum a číslo objednávky, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená spotrebiteľovi pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom/SMS.

Ak predávajúci nedodrží termín dodania a tento bude prekročený o viac ako 7 dní oproti dohodnutému spotrebiteľ môže bezplatne stornovať objednávku.

Dodacia lehota

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Samotné doručenie trvá 2-7 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa vybaviť maximálne do 30 dní od jej doručenia. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých produktov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

Dodanie a prevzatie tovaru 

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene, množstve a dohodnutom termíne.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnutými kupujúcim
Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej a Českej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho. 
V prípade osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho, je spotrebiteľ o možnosti prevzatia tovaru informovaný e-mailom alebo SMS správou. Pre osobný odber je tovar u predávajúceho rezervovaný 2 dni.

Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.
Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu spotrebiteľ vizuálne dôkladne skontroluje zásielku či nieje poškodená. Je potrebné vizuálne skontrolovať aj obsah balenia, nielen vonkajší obal. Reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musí spotrebiteľ uplatniť ihned pri preberani zásielky.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do termínu akceptovaného skladovania prepravcom  a tovar bude vrátený predávajúcemu vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a vrátenie zásielky.  Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
V prípade ak tovar nie je dodaný spotrebiteľovi z dôvodu vyššej moci, predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade predávajúci poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie.

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a platby spotrebiteľovi budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ nebol výslovne dohodnutý s iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platbu za zakúpený tovar a všetky prijaté platby súvisiace so zmluvou predávajúci vráti do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak kupujúci v súlade s platnou legislatívou preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy  v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok  a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný,  či bez všetkých náležitostí (príslušenstvo, dolnky, manuál, doklady a pod.) má predávajúci nárok na náhradu škody od kupujúceho vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

Pokial zákazník nedodá všetky potrebné náležitosti predajca bude účtovat  za každý deň 1% z ceny výrobku ako skladné až do doby pokiaľ zákazník uvedené náležitosti pošle späť predajcovi, alebo prístroj nebude uvedený do pôvodného stavu, maximálne však 30% (30 dní). Tým nezaniká nárok nahradiť škody.
Spotrebiteľ  oznámi odstúpenie od zmluvy e-mailom alebo písomnou formou a pošle tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie (návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, originál faktúry a pod.) vo forme zásielky na adresu prevádzky firmy: ENEFTECH s.r.o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza, mob. 0907 723194. Cena zaplatená za tovar bude spotrebiteľovi vrátená prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. a stráca právo odstúpiť od zmluvy ak je tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet.

Osobitné dojednania k cenovo zvýhodnenému tovaru spolu s hlavným tovarom

Ak Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru v akcii za zvýhodnenú cenu ďalší tovar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar prijme alebo odmietne. Ak ho príjme, súčasťou kúpnej zmluvy bude aj tento zvýhodnený tovar.  Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý za zvýhodnenú cenu. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy, ale len kúpnej zmluvy ako celku.

Záručná doba, vady tovaru a reklamácie

Záručné podmienky spoločnosti ENEFTECH s.r.o. pre uzatváranie zmlúv na diaľku sa riadia platnou právnou úpravou Slovenskej republiky – Občianskym zákonníkom v platnom znení a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti ENEFTECH s.r.o. pre uzatváranie zmlúv na diaľku. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. poštou doručený reklamačný protokol.

Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho (meno a dalšie informácie sú uvedené na faktúre). Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
Pri uplatnení reklamácie kupujúci doručí reklamovaný tovar na našu adresu prevádzky (prípadne najbližšiemu servisnému stredisku uvedenému v záručnom liste) spolu so sprievodným listom v ktorom budú napísané zakladné údaje o kupujúcom, popis vady výrobku, doklad o kúpe (kópia) a záručný list, ak bol dodaný k prístroju . Tovar musí byť dostatočne zabalený, aby neprišlo pri preprave k jeho poškodeniu. Za začiatok reklamačného konania sa považuje deň doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, alebo servisnému stredisku.

V prípade ukončenia reklamácie si je kupujúci povinný tovar vyzdvihnúť do 30 dní od obdržania vyrozumenia o ukončení reklamácie osobne, alebo poskytnúť súčinnosť predávajúciemu pri odbere tohto tovaru odoslaného predávajúcim prostredníctvom pošty, kuriérskou službou, alebo iným obvyklým spôsobom. Ak kupujúci takto neučiní, bude jeho tovar odovzdaný do skladovacích priestorov tretej strany za poplatok 0,50EUR + DPH za každý začatý deň. 

Alternatívne riešenie sporov.

Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len “žiadosť o nápravu”) e-mailom na "eneftech@eneftech.sk". Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom Predávajúcemu, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk , alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Spotrebiteľ má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.  Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Na stránke nášho eshopu sa nachádza samostatný dokument Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

Predávajúci vyhlasuje, že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v odstavcoch podmienok Ochrany osobných údajov a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. Všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Spätný odber elektroodpadu

ENEFTECH s.r.o. zabezpečuje spätný odber elektroodpadu od svojich kupujúcich vo svojej prevádzke počas otváracích hodín. Elektorspotrebiče je možné taktiež bezplatne odovzdať v tzv. zbernom dvore, ktorý je najbližšie k bydlisku kupujúceho (zoznam vedie obecný úrad). Ak by ste nám chceli zaslať spotrebič, ktorý doslúžil dopravca môže odvoz starého elektrospotrebiča odmietnuť, pokiaľ odovzdávaný elektrospotrebič nie je zabalený, alebo je obal znečistený a hrozí nebezpečenstvo kontaminácie a riziko pre zdravie a bezpečnosť ľudí a majetku.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci pri uzavretí objednávky tovaru z internetového obchodu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto všeobecných obchodných podmienok pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku a neakceptuje žiadane všeobecné obchodné podmienky kupujúcich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach Predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda..

KUPUJÚCI OBJEDNANÍM TOVARU NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO  E-SHOPE FIRMY ENEFTECH S.R.O. ZASLANÍM OBJEDNÁVKY POTVRDZUJE, ŽE SI TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREČÍTAL A V CELOM ROZSAHU S NIMI SÚHLASÍ.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 1.1.2015

Aktualizácia 2.1.2024

YTExMGR